📦 Gratis verzending boven €25,- 🚚

Privacy verklaring

Onze visie op privacy – Sokjes.nl
Het beschermen van de persoonsgegevens die wij verwerken is voor ons van groot belang. Wij verwerken persoonsgegevens van onze klanten, potentiële klanten met wie wij contact hebben gelegd of willen leggen, ontvangers van eventuele nieuwsbrieven en van alle andere personen die contact met ons opnemen.

Bij de verwerking van persoonsgegevens in Nederland zijn wij per 25 mei 2018 gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacyreglement leggen wij uit hoe wij uw privacy beschermen en hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Heeft u vragen over dit privacyreglement? Dan leest u in dit privacyreglement hoe u daarover contact met ons kunt opnemen.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?
Dit privacyreglement gaat over het verwerken van persoonsgegevens door Sokjes.nl als verwerkingsverantwoordelijke. Onze onderneming is gevestigd in Zevenaar aan de Rosandeweg. U kunt ons 24/7 per e-mail bereiken via info@sokjes.nl of via het contactformulier op de website.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over u of de gegevens die met u in verband kunnen worden gebracht. Alles wat met uw persoonsgegevens kan worden gedaan, bijvoorbeeld het verzamelen, opslaan, gebruiken, doorgeven of verwijderen van uw gegevens, noemt men het ‘verwerken’ van persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt door bijvoorbeeld het aanmaken van een account op onze website. Dit zijn contactgegevens en andere persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, geboortedatum en overige informatie die noodzakelijk is met het oog op onze dienstverlening. Dit kunnen ook persoonsgegevens zijn die wij uit andere bronnen verkrijgen, zoals persoonsgegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Kadaster en persoonsgegevens die beschikbaar zijn op openbare (zakelijke) websites. Ook van wederpartijen kunnen wij persoonsgegevens van u ontvangen.

Voor welke doeleinden en op welke grond verwerken wij uw persoonsgegevens?
Om onze werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, hebben wij uw persoonsgegevens nodig en moeten wij deze ook verwerken. Wij verwerken uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst waarin u ons een opdracht heeft gegeven of bij het aanmaken van een account op onze website. Daarnaast worden uw contactgegevens in ons klantsysteem gezet en kunnen deze – indien u ons daar toestemming voor heeft gegeven – worden gebruikt voor het verzenden van bijvoorbeeld nieuwsbrieven of voor andere marketingdoeleinden. Afhankelijk van de aard van uw zaak, kunnen ook andere persoonsgegevens dan uw contactgegevens noodzakelijk zijn. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en deze verwerking daarnaast geen onevenredige inbreuk maakt op uw privacy.

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?
Wij hebben maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Wij zorgen er bijvoorbeeld voor dat het systeem waarin wij uw persoonsgegevens opslaan goed beveiligd is.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
We zien er zeer nauwkeurig op toe dat al uw gegevens zorgvuldig bewaard en beschermd worden. Wij hanteren een bewaarbeleid waarin is vastgelegd hoe lang wij de persoonsgegevens bewaren. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Wij houden ons daarbij tevens aan de wettelijke bewaartermijnen. Dossiers van klanten welke persoonsgegevens bevatten bewaren wij tot maximaal 10 jaar nadat de opdracht is geëindigd, tenzij er redenen zijn om het dossier langer te bewaren

Deel ik uw persoonsgegevens met derden?
In principe delen wij uw persoonsgegevens niet met derden. Soms kan het echter noodzakelijk zijn om uw persoonsgegevens wel met derden te delen. Het kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn om uw persoonsgegevens met een gerechtelijke instantie of met een derde te delen. Daarnaast kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens te delen om een overeenkomst of notariële akte te sluiten. Gegevens kunnen ook worden gedeeld met door ons ingeschakelde opdrachtnemers, zoals een deurwaarder. Verder kunnen er wettelijke verplichtingen zijn op grond waarvan wij uw persoonsgegevens aan derden moeten doorgeven. Indien een rechterlijke uitspraak ons verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, zullen wij daaraan moeten voldoen. Uw persoonsgegevens worden echter niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

Uw persoonsgegevens bekijken of aanpassen?
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij over u hebben vastgelegd? U kunt bij Sokjes.nl een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die over u bij ons bekend zijn of door ons worden verwerkt. Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vindt u het niet nodig dat bepaalde persoonsgegevens zijn verwerkt, dan kunt u een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen bij Sokjes.nl. Voorts heeft u het recht om bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens te maken en heeft u het recht op gegevensoverdracht. Daarnaast heeft u het recht om een verleende toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het ontvangen van onze nieuwsbrief.

Indien u ons een dergelijk verzoek stuurt, zullen wij u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen.

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Sokjes.nl kunt u een e-mail sturen naar info@sokjes.nl of uw schriftelijke verzoeken richten aan:

Sokjes.nl
Betreffende: inzageverzoek persoonsgegevens

Klachten toezichthouder
De Autoriteit Persoonsgegevens controleert of ondernemingen de Algemene verordening gegevensbescherming naleven. Indien u meent dat wij ons niet aan de geldende privacywetgeving houden, kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat niet lukt, heeft u het onverminderde recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Over dit privacyreglement
De regelgeving op het gebied van privacyrecht verandert regelmatig. Ons privacy beleid is nooit helemaal klaar. Wij houden ons beleid up to date. Sokjes.nl kan dit privacyreglement daarom van tijd tot tijd wijzigen. Als deze wijzigingen ook voor u van belang zijn, dan attenderen wij u daarop of maken wij de wijzigingen op een opvallende manier aan u kenbaar. De meest actuele versie van ons privacyreglement kunt u steeds terugvinden op mijn website. Dit privacy reglement is laatstelijk gewijzigd op 31 mei 2021.

Cookies en de AVG blijken een heikel punt. Zorg in ieder geval dat er ondubbelzinnige toestemming van de websitebezoeker is vereist waarbij er een duidelijke keuze bestaat tussen het geven van toestemming of weigeren. De enige grondslag die het gebruik van de cookies namelijk toestaat is de ondubbelzinnige toestemming van de websitebezoeker (zie artikel 6 lid 1 onder a van de AVG).

Het is van belang om een lijst op te noemen met de zaken die jullie gaan gebruiken in het kader van de marketing/targetting. Laten we hier volgende week (na jouw welverdiende vakantie) naar kijken en aanvullen!

Privacy verklaring

Onze visie op privacy – Sokjes.nl
Het beschermen van de persoonsgegevens die wij verwerken is voor ons van groot belang. Wij verwerken persoonsgegevens van onze klanten, potentiële klanten met wie wij contact hebben gelegd of willen leggen, ontvangers van eventuele nieuwsbrieven en van alle andere personen die contact met ons opnemen.

Bij de verwerking van persoonsgegevens in Nederland zijn wij per 25 mei 2018 gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacyreglement leggen wij uit hoe wij uw privacy beschermen en hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Heeft u vragen over dit privacyreglement? Dan leest u in dit privacyreglement hoe u daarover contact met ons kunt opnemen.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?
Dit privacyreglement gaat over het verwerken van persoonsgegevens door Sokjes.nl als verwerkingsverantwoordelijke. Onze onderneming is gevestigd in Zevenaar aan de Rosandeweg. U kunt ons 24/7 per e-mail bereiken via info@sokjes.nl of via het contactformulier op de website.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over u of de gegevens die met u in verband kunnen worden gebracht. Alles wat met uw persoonsgegevens kan worden gedaan, bijvoorbeeld het verzamelen, opslaan, gebruiken, doorgeven of verwijderen van uw gegevens, noemt men het ‘verwerken’ van persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt door bijvoorbeeld het aanmaken van een account op onze website. Dit zijn contactgegevens en andere persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, geboortedatum en overige informatie die noodzakelijk is met het oog op onze dienstverlening. Dit kunnen ook persoonsgegevens zijn die wij uit andere bronnen verkrijgen, zoals persoonsgegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Kadaster en persoonsgegevens die beschikbaar zijn op openbare (zakelijke) websites. Ook van wederpartijen kunnen wij persoonsgegevens van u ontvangen.

Voor welke doeleinden en op welke grond verwerken wij uw persoonsgegevens?
Om onze werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, hebben wij uw persoonsgegevens nodig en moeten wij deze ook verwerken. Wij verwerken uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst waarin u ons een opdracht heeft gegeven of bij het aanmaken van een account op onze website. Daarnaast worden uw contactgegevens in ons klantsysteem gezet en kunnen deze – indien u ons daar toestemming voor heeft gegeven – worden gebruikt voor het verzenden van bijvoorbeeld nieuwsbrieven of voor andere marketingdoeleinden. Afhankelijk van de aard van uw zaak, kunnen ook andere persoonsgegevens dan uw contactgegevens noodzakelijk zijn. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en deze verwerking daarnaast geen onevenredige inbreuk maakt op uw privacy.

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?
Wij hebben maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Wij zorgen er bijvoorbeeld voor dat het systeem waarin wij uw persoonsgegevens opslaan goed beveiligd is.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
We zien er zeer nauwkeurig op toe dat al uw gegevens zorgvuldig bewaard en beschermd worden. Wij hanteren een bewaarbeleid waarin is vastgelegd hoe lang wij de persoonsgegevens bewaren. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Wij houden ons daarbij tevens aan de wettelijke bewaartermijnen. Dossiers van klanten welke persoonsgegevens bevatten bewaren wij tot maximaal 10 jaar nadat de opdracht is geëindigd, tenzij er redenen zijn om het dossier langer te bewaren

Deel ik uw persoonsgegevens met derden?
In principe delen wij uw persoonsgegevens niet met derden. Soms kan het echter noodzakelijk zijn om uw persoonsgegevens wel met derden te delen. Het kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn om uw persoonsgegevens met een gerechtelijke instantie of met een derde te delen. Daarnaast kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens te delen om een overeenkomst of notariële akte te sluiten. Gegevens kunnen ook worden gedeeld met door ons ingeschakelde opdrachtnemers, zoals een deurwaarder. Verder kunnen er wettelijke verplichtingen zijn op grond waarvan wij uw persoonsgegevens aan derden moeten doorgeven. Indien een rechterlijke uitspraak ons verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, zullen wij daaraan moeten voldoen. Uw persoonsgegevens worden echter niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

Uw persoonsgegevens bekijken of aanpassen?
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij over u hebben vastgelegd? U kunt bij Sokjes.nl een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die over u bij ons bekend zijn of door ons worden verwerkt. Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vindt u het niet nodig dat bepaalde persoonsgegevens zijn verwerkt, dan kunt u een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen bij Sokjes.nl. Voorts heeft u het recht om bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens te maken en heeft u het recht op gegevensoverdracht. Daarnaast heeft u het recht om een verleende toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het ontvangen van onze nieuwsbrief.

Indien u ons een dergelijk verzoek stuurt, zullen wij u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen.

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Sokjes.nl kunt u een e-mail sturen naar info@sokjes.nl of uw schriftelijke verzoeken richten aan:

Sokjes.nl
Betreffende: inzageverzoek persoonsgegevens

Klachten toezichthouder
De Autoriteit Persoonsgegevens controleert of ondernemingen de Algemene verordening gegevensbescherming naleven. Indien u meent dat wij ons niet aan de geldende privacywetgeving houden, kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat niet lukt, heeft u het onverminderde recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Over dit privacyreglement
De regelgeving op het gebied van privacyrecht verandert regelmatig. Ons privacy beleid is nooit helemaal klaar. Wij houden ons beleid up to date. Sokjes.nl kan dit privacyreglement daarom van tijd tot tijd wijzigen. Als deze wijzigingen ook voor u van belang zijn, dan attenderen wij u daarop of maken wij de wijzigingen op een opvallende manier aan u kenbaar. De meest actuele versie van ons privacyreglement kunt u steeds terugvinden op mijn website. Dit privacy reglement is laatstelijk gewijzigd op 31 mei 2021.

Cookies en de AVG blijken een heikel punt. Zorg in ieder geval dat er ondubbelzinnige toestemming van de websitebezoeker is vereist waarbij er een duidelijke keuze bestaat tussen het geven van toestemming of weigeren. De enige grondslag die het gebruik van de cookies namelijk toestaat is de ondubbelzinnige toestemming van de websitebezoeker (zie artikel 6 lid 1 onder a van de AVG).

Het is van belang om een lijst op te noemen met de zaken die jullie gaan gebruiken in het kader van de marketing/targetting. Laten we hier volgende week (na jouw welverdiende vakantie) naar kijken en aanvullen!

En, klaar om tijd te besparen? Sokken samenstellen