📦 Gratis verzending boven €25,- 🚚

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Consument: een Consument is een Wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
1.2 Bedenktijd: de termijn waarbinnen een Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
1.3 Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
1.4 Wederpartij: degene die door ondertekening van een Overeenkomst of anderszins de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard.
1.5 Partijen: Wederpartij en Sokjes.nl gezamenlijk.
1.6 Derde(n): personen die niet bij de Overeenkomst betrokken zijn.
1.7 Overeenkomst: iedere wilsovereenstemming tussen Sokjes.nl en Wederpartij gericht op het leveren van producten of diensten van Sokjes.nl.
1.8 Schriftelijk(e): per e-mail, per post of via een fysiek document.
1.9 Duurtransactie: een Overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.
1.10 Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Consument of Sokjes.nl in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 Identiteit
Naam bedrijf: Sokjes.nl
Straatnaam en nummer: Ratio 6b
Postcode en vestigingsplaats: 6921 RW Duiven
KVK-nummer: 80331637
Website: www.sokjes.nl
E-mailadres: info@sokjes.nl

Artikel 3 Algemene bepalingen
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Sokjes.nl en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Sokjes.nl en Wederpartij. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Wederpartij beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Sokjes.nl zijn in te zien.
3.2 Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Wederpartij langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
3.3 Tenzij uitdrukkelijk anders en Schriftelijk overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.
3.4 Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen.
3.5 Sokjes.nl is gerechtigd om voor de uitvoering van de Overeenkomst Derden in te schakelen.

Artikel 4. Aanbod
4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Wederpartij mogelijk te maken. Als Sokjes.nl gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten binden Sokjes.nl niet.

Artikel 5. De Overeenkomst
5.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2 Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Sokjes.nl onverwijld langs elektronische weg het ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang het ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Consument de Overeenkomst ontbinden.
5.3 Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Sokjes.nl passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Sokjes.nl daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
5.2 Indien een bepaling van de algemene voorwaarden of een Overeenkomst nietig blijkt/blijken te zijn of vernietigd worden, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene of Overeenkomst aan. Partijen treden in een dergelijke situatie in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
5.3 Sokjes.nl behoudt zich het recht voor om geen uitvoering te geven aan een gesloten Overeenkomst, bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informatie heeft dat Wederpartij niet aan zijn (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien Sokjes.nl weigert zal hij Wederpartij binnen een redelijke termijn na het sluiten van de Overeenkomst Schriftelijk van de weigering op de hoogte stellen.
5.4 Indien de Wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Sokjes.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
5.5 In het geval een overeenkomst voor Onbepaalde tijd geschiedt opzegging van een Overeenkomst Schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.

Artikel 6 Herroepingsrecht
6.1 De Wederpartij die handelt als Consument kan een Overeenkomst op afstand of een Overeenkomst gesloten buiten de verkoopruimte zonder opgave van redenen ontbinden tot een termijn van veertien (14) dagen is verstreken, na:
1. Bij een Overeenkomst tot het verrichten van diensten: de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten. Dit Herroepingsrecht vervalt wanneer de uitvoering van de dienst, met instemming van de Consument, is begonnen voor het einde van deze Bedenktijd.
2. Bij Consumentenkoop: de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de zaak heeft ontvangen.
6.2 Tijdens de hierboven genoemde termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De Consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Sokjes.nl retourneren, conform de door Sokjes.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
6.3 Vanwege hygiëne overwegingen heeft Consument geen recht op ontbinding c.q. herroeping indien de sokken gedragen zijn of anderzijds in strijd is gehandeld met hetgeen onder 6.2.
6.4 Het Herroepingsrecht is altijd uitgesloten indien Wederpartij geen Consument is.

Artikel 7 Uitoefening van het Herroepingsrecht
7.1 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij de Wederpartij.
7.2 Wederpartij draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
7.3 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Sokjes.nl dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 (zegge: dertig) dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1 De volgende zes sub bepalingen zijn van toepassing indien Wederpartij een Consument is:
De totale aansprakelijkheid van Sokjes.nl is beperkt tot een vergoeding van schade tot maximaal 1000,- (zegge: duizend) euro.
In geen geval zal de totale vergoeding voor schade meer bedragen dan het door de aansprakelijkheidsverzekering van Sokjes.nl uit te keren bedrag.
Niet beperkt is de aansprakelijkheid van Sokjes.nl voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Sokjes.nl.
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Sokjes.nl meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Sokjes.nl vervalt door het verloop van 12 (zegge: twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.
Sokjes.nl is niet aansprakelijk voor schade welke is toegebracht door hulppersonen als bedoeld in artikel 6:76 van het Burgerlijk Wetboek.
Wederpartij vrijwaart Sokjes.nl tegen elke aanspraak van Derden.

8.2 In geval Wederpartij handelt in uitoefening van beroep of bedrijf zijn de volgende vijf sub bepalingen op de verhouding van toepassing:
Sokjes.nl is niet aansprakelijk voor indirecte schade. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Sokjes.nl voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Sokjes.nl.
Sokjes.nl is niet aansprakelijk voor directe schade. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Sokjes.nl voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Sokjes.nl.
Indien Sokjes.nl toch aansprakelijk is voor directe schade zal de totale aansprakelijkheid van Sokjes.nl beperkt zijn tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst afgesproken prijs (exclusief BTW).
De hoogte van de schadevergoeding zal nimmer meer bedragen dan het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Sokjes.nl uitkeert.
Onder directe schade wordt verstaan:
De redelijke kosten die Wederpartij zou moeten maken om de prestatie van Sokjes.nl aan de Overeenkomst te laten beantwoorden. Deze (vervangende) schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van Wederpartij wordt ontbonden;
Redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade in de zin van deze voorwaarden.
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Sokjes.nl meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Sokjes.nl vervalt door het enkele verloop van 12 (zegge: twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.
Sokjes.nl is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door hulppersonen als bedoeld in art. 6:76 van het Burgerlijk Wetboek.
Wederpartij vrijwaart Sokjes.nl voor elke aanspraak van Derden.

Artikel 9 Overmacht
9.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Sokjes.nl in de nakoming van enige verplichting jegens Wederpartij niet aan Sokjes.nl kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Sokjes.nl onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Wederpartij kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van leveranciers, stakingen en storingen van bezorgdiensten en overige omstandigheden waardoor de levering vertraagd wordt.

Artikel 10 Prijzen
10.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten in beginsel niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van bijvoorbeeld veranderingen in BTW-tarieven.
10.2 Sokjes.nl behoudt zich tevens het recht voor om éénmaal per jaar een inflatiecorrectie toe te passen.
10.3 In afwijking van artikel 10.1 kan Sokjes.nl producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
10.4 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
10.5 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de onderneming dit bedongen heeft en deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen of de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
10.6 De in het aanbod van producten genoemde prijzen op de website c.q. in de webwinkel zijn inclusief BTW.
10.7 Kortingen en geoffreerde bedragen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 11 Duurtransacties
11.1 De consument kan een Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van de daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
11.2 De consument kan een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Artikel 12 Betaling en facturering
12.1 Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden, maakt Sokje.nl gebruik van betaling via een automatische incasso. De producten worden derhalve ook pas verzonden op het moment dat deze automatische incasso is voldaan en is ontvangen door Sokjes.nl. Een eventuele stornering van de incasso kwijt de Wederpartij niet van haar betalingsverplichting.
12.2 In geval van wanbetaling van de Consument heeft Sokjes.nl behoudens wettelijke beperkingen, het recht om vooraf aan de Consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
12.3 Wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Sokjes.nl te melden.
12.4 Indien Wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt deze door Sokjes.nl gewezen op de te late betaling en wordt de Wederpartij een termijn van 7 (zegge: zeven) dagen gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen deze zeven-dagen-termijn, is de Wederpartij in verzuim en dus ook over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is Sokjes.nl gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
12.5 In geval van (redelijk zicht op) faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP zijn de vorderingen van Sokjes.nl op Wederpartij en de verplichtingen van Wederpartij jegens Sokjes.nl direct opeisbaar.
12.6 Door Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien Wederpartij aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 13 Levering
13.1 Sokjes.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitoefening van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
13.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de Wederpartij aan Sokjes.nl kenbaar heeft gemaakt.
13.3 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Sokjes.nl zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het Herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn in een dergelijke situatie voor rekening van Sokjes.nl.
13.4 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Sokjes.nl tot het moment van bezorging bij de Wederpartij of een vooraf aangewezen en aan Sokjes.nl bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
13.5 Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan Wederpartij geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft Wederpartij geen recht op schadevergoeding.

Artikel 14 Klachtenregeling
14.1 Wederpartij kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen twee maanden nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij Sokjes.nl terzake heeft geprotesteerd. Indien er sprake is van een zichtbaar gebrek bij (op)levering geldt een termijn van 48 (achtenveertig) uur.
14.2 Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven bij Sokjes.nl worden ingediend, nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd.
14.3 Bij Sokjes.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd behoeft, wordt door Sokjes.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
14.4 Indien een klacht niet binnen de voorgaande leden vermelde termijnen aan Sokjes.nl is gemeld, wordt het product geacht aan de Overeenkomst te beantwoorden en conform de Overeenkomst te functioneren.

Artikel 15 Overdracht
15.1 Rechten van een partij uit deze Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande Schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals is bedoeld in artikel 3:83 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 16 Garantie
16.1 Sokjes.nl staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het (op)geleverde. Slijtage ten gevolge van gebruik en vraat valt niet onder de garantie.
16.2 Sokjes.nl garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de Wederpartij deze wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt, tenzij hij dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de Wederpartij heeft bevestigd.

Artikel 17 Gegevensbescherming
17.1 Elk der Partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig zijn aangeduid.

Artikel 18 Eigendomsvoorbehoud
18.1 De eigendom van alle door Sokjes.nl aan Wederpartij verkochte en geleverde zaken blijft bij Sokjes.nl zolang Wederpartij vorderingen uit hoofde van de Overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige Overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang Wederpartij de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige Overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang Wederpartij de vorderingen van Sokjes.nl wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
18.2 Sokjes.nl zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het product. Wederpartij zal aan Sokjes.nl alle medewerking verlenen teneinde Sokjes.nl in de gelegenheid te stellen het in lid 1 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het product.
18.3 De Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op andere wijze te bezwaren.

Artikel 19 Toepasselijk recht
19.1 Op deze algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20 Survival
20.1 De bepalingen uit de algemene voorwaarden en de Overeenkomst die de strekking hebben om na beëindiging van de Overeenkomst hun gelding te behouden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot artikel 8 (Aansprakelijkheid), artikel 9 (Overmacht), artikel 17 (Gegevensbescherming) en deze bepaling (Survival), blijven na het eindigen van de Overeenkomst onverminderd van kracht.

Artikel 21 Verrekening en opschorting
21.1 Indien Wederpartij handelt in uitoefening van beroep of bedrijf zijn het opschortingsrecht en het recht van verrekening van Wederpartij uitgesloten.

Artikel 22 Wijziging algemene voorwaarden
22.1 Sokjes.nl is altijd gerechtigd de algemene voorwaarden die op de Overeenkomst van toepassing zijn eenzijdig te wijzigen.
22.2 Deze wijziging treedt 1 (één) maand na bekendmaking aan Wederpartij in werking op de Overeenkomst.

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Consument: een Consument is een Wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
1.2 Bedenktijd: de termijn waarbinnen een Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
1.3 Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
1.4 Wederpartij: degene die door ondertekening van een Overeenkomst of anderszins de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard.
1.5 Partijen: Wederpartij en Sokjes.nl gezamenlijk.
1.6 Derde(n): personen die niet bij de Overeenkomst betrokken zijn.
1.7 Overeenkomst: iedere wilsovereenstemming tussen Sokjes.nl en Wederpartij gericht op het leveren van producten of diensten van Sokjes.nl.
1.8 Schriftelijk(e): per e-mail, per post of via een fysiek document.
1.9 Duurtransactie: een Overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.
1.10 Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Consument of Sokjes.nl in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 Identiteit
Naam bedrijf: Sokjes.nl
Straatnaam en nummer: Ratio 6b
Postcode en vestigingsplaats: 6921 RW Duiven
KVK-nummer: 80331637
Website: www.sokjes.nl
E-mailadres: info@sokjes.nl

Artikel 3 Algemene bepalingen
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Sokjes.nl en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Sokjes.nl en Wederpartij. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Wederpartij beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Sokjes.nl zijn in te zien.
3.2 Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Wederpartij langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
3.3 Tenzij uitdrukkelijk anders en Schriftelijk overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.
3.4 Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen.
3.5 Sokjes.nl is gerechtigd om voor de uitvoering van de Overeenkomst Derden in te schakelen.

Artikel 4. Aanbod
4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Wederpartij mogelijk te maken. Als Sokjes.nl gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten binden Sokjes.nl niet.

Artikel 5. De Overeenkomst
5.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2 Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Sokjes.nl onverwijld langs elektronische weg het ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang het ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Consument de Overeenkomst ontbinden.
5.3 Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Sokjes.nl passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Sokjes.nl daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
5.2 Indien een bepaling van de algemene voorwaarden of een Overeenkomst nietig blijkt/blijken te zijn of vernietigd worden, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene of Overeenkomst aan. Partijen treden in een dergelijke situatie in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
5.3 Sokjes.nl behoudt zich het recht voor om geen uitvoering te geven aan een gesloten Overeenkomst, bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informatie heeft dat Wederpartij niet aan zijn (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien Sokjes.nl weigert zal hij Wederpartij binnen een redelijke termijn na het sluiten van de Overeenkomst Schriftelijk van de weigering op de hoogte stellen.
5.4 Indien de Wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Sokjes.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
5.5 In het geval een overeenkomst voor Onbepaalde tijd geschiedt opzegging van een Overeenkomst Schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.

Artikel 6 Herroepingsrecht
6.1 De Wederpartij die handelt als Consument kan een Overeenkomst op afstand of een Overeenkomst gesloten buiten de verkoopruimte zonder opgave van redenen ontbinden tot een termijn van veertien (14) dagen is verstreken, na:
1. Bij een Overeenkomst tot het verrichten van diensten: de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten. Dit Herroepingsrecht vervalt wanneer de uitvoering van de dienst, met instemming van de Consument, is begonnen voor het einde van deze Bedenktijd.
2. Bij Consumentenkoop: de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de zaak heeft ontvangen.
6.2 Tijdens de hierboven genoemde termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De Consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Sokjes.nl retourneren, conform de door Sokjes.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
6.3 Vanwege hygiëne overwegingen heeft Consument geen recht op ontbinding c.q. herroeping indien de sokken gedragen zijn of anderzijds in strijd is gehandeld met hetgeen onder 6.2.
6.4 Het Herroepingsrecht is altijd uitgesloten indien Wederpartij geen Consument is.

Artikel 7 Uitoefening van het Herroepingsrecht
7.1 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij de Wederpartij.
7.2 Wederpartij draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
7.3 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Sokjes.nl dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 (zegge: dertig) dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1 De volgende zes sub bepalingen zijn van toepassing indien Wederpartij een Consument is:
De totale aansprakelijkheid van Sokjes.nl is beperkt tot een vergoeding van schade tot maximaal 1000,- (zegge: duizend) euro.
In geen geval zal de totale vergoeding voor schade meer bedragen dan het door de aansprakelijkheidsverzekering van Sokjes.nl uit te keren bedrag.
Niet beperkt is de aansprakelijkheid van Sokjes.nl voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Sokjes.nl.
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Sokjes.nl meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Sokjes.nl vervalt door het verloop van 12 (zegge: twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.
Sokjes.nl is niet aansprakelijk voor schade welke is toegebracht door hulppersonen als bedoeld in artikel 6:76 van het Burgerlijk Wetboek.
Wederpartij vrijwaart Sokjes.nl tegen elke aanspraak van Derden.

8.2 In geval Wederpartij handelt in uitoefening van beroep of bedrijf zijn de volgende vijf sub bepalingen op de verhouding van toepassing:
Sokjes.nl is niet aansprakelijk voor indirecte schade. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Sokjes.nl voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Sokjes.nl.
Sokjes.nl is niet aansprakelijk voor directe schade. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Sokjes.nl voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Sokjes.nl.
Indien Sokjes.nl toch aansprakelijk is voor directe schade zal de totale aansprakelijkheid van Sokjes.nl beperkt zijn tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst afgesproken prijs (exclusief BTW).
De hoogte van de schadevergoeding zal nimmer meer bedragen dan het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Sokjes.nl uitkeert.
Onder directe schade wordt verstaan:
De redelijke kosten die Wederpartij zou moeten maken om de prestatie van Sokjes.nl aan de Overeenkomst te laten beantwoorden. Deze (vervangende) schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van Wederpartij wordt ontbonden;
Redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade in de zin van deze voorwaarden.
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Sokjes.nl meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Sokjes.nl vervalt door het enkele verloop van 12 (zegge: twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.
Sokjes.nl is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door hulppersonen als bedoeld in art. 6:76 van het Burgerlijk Wetboek.
Wederpartij vrijwaart Sokjes.nl voor elke aanspraak van Derden.

Artikel 9 Overmacht
9.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Sokjes.nl in de nakoming van enige verplichting jegens Wederpartij niet aan Sokjes.nl kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Sokjes.nl onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Wederpartij kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van leveranciers, stakingen en storingen van bezorgdiensten en overige omstandigheden waardoor de levering vertraagd wordt.

Artikel 10 Prijzen
10.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten in beginsel niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van bijvoorbeeld veranderingen in BTW-tarieven.
10.2 Sokjes.nl behoudt zich tevens het recht voor om éénmaal per jaar een inflatiecorrectie toe te passen.
10.3 In afwijking van artikel 10.1 kan Sokjes.nl producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
10.4 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
10.5 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de onderneming dit bedongen heeft en deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen of de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
10.6 De in het aanbod van producten genoemde prijzen op de website c.q. in de webwinkel zijn inclusief BTW.
10.7 Kortingen en geoffreerde bedragen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 11 Duurtransacties
11.1 De consument kan een Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van de daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
11.2 De consument kan een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Artikel 12 Betaling en facturering
12.1 Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden, maakt Sokje.nl gebruik van betaling via een automatische incasso. De producten worden derhalve ook pas verzonden op het moment dat deze automatische incasso is voldaan en is ontvangen door Sokjes.nl. Een eventuele stornering van de incasso kwijt de Wederpartij niet van haar betalingsverplichting.
12.2 In geval van wanbetaling van de Consument heeft Sokjes.nl behoudens wettelijke beperkingen, het recht om vooraf aan de Consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
12.3 Wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Sokjes.nl te melden.
12.4 Indien Wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt deze door Sokjes.nl gewezen op de te late betaling en wordt de Wederpartij een termijn van 7 (zegge: zeven) dagen gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen deze zeven-dagen-termijn, is de Wederpartij in verzuim en dus ook over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is Sokjes.nl gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
12.5 In geval van (redelijk zicht op) faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP zijn de vorderingen van Sokjes.nl op Wederpartij en de verplichtingen van Wederpartij jegens Sokjes.nl direct opeisbaar.
12.6 Door Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien Wederpartij aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 13 Levering
13.1 Sokjes.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitoefening van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
13.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de Wederpartij aan Sokjes.nl kenbaar heeft gemaakt.
13.3 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Sokjes.nl zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het Herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn in een dergelijke situatie voor rekening van Sokjes.nl.
13.4 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Sokjes.nl tot het moment van bezorging bij de Wederpartij of een vooraf aangewezen en aan Sokjes.nl bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
13.5 Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan Wederpartij geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft Wederpartij geen recht op schadevergoeding.

Artikel 14 Klachtenregeling
14.1 Wederpartij kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen twee maanden nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij Sokjes.nl terzake heeft geprotesteerd. Indien er sprake is van een zichtbaar gebrek bij (op)levering geldt een termijn van 48 (achtenveertig) uur.
14.2 Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven bij Sokjes.nl worden ingediend, nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd.
14.3 Bij Sokjes.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd behoeft, wordt door Sokjes.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
14.4 Indien een klacht niet binnen de voorgaande leden vermelde termijnen aan Sokjes.nl is gemeld, wordt het product geacht aan de Overeenkomst te beantwoorden en conform de Overeenkomst te functioneren.

Artikel 15 Overdracht
15.1 Rechten van een partij uit deze Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande Schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals is bedoeld in artikel 3:83 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 16 Garantie
16.1 Sokjes.nl staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het (op)geleverde. Slijtage ten gevolge van gebruik en vraat valt niet onder de garantie.
16.2 Sokjes.nl garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de Wederpartij deze wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt, tenzij hij dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de Wederpartij heeft bevestigd.

Artikel 17 Gegevensbescherming
17.1 Elk der Partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig zijn aangeduid.

Artikel 18 Eigendomsvoorbehoud
18.1 De eigendom van alle door Sokjes.nl aan Wederpartij verkochte en geleverde zaken blijft bij Sokjes.nl zolang Wederpartij vorderingen uit hoofde van de Overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige Overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang Wederpartij de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige Overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang Wederpartij de vorderingen van Sokjes.nl wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
18.2 Sokjes.nl zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het product. Wederpartij zal aan Sokjes.nl alle medewerking verlenen teneinde Sokjes.nl in de gelegenheid te stellen het in lid 1 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het product.
18.3 De Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op andere wijze te bezwaren.

Artikel 19 Toepasselijk recht
19.1 Op deze algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20 Survival
20.1 De bepalingen uit de algemene voorwaarden en de Overeenkomst die de strekking hebben om na beëindiging van de Overeenkomst hun gelding te behouden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot artikel 8 (Aansprakelijkheid), artikel 9 (Overmacht), artikel 17 (Gegevensbescherming) en deze bepaling (Survival), blijven na het eindigen van de Overeenkomst onverminderd van kracht.

Artikel 21 Verrekening en opschorting
21.1 Indien Wederpartij handelt in uitoefening van beroep of bedrijf zijn het opschortingsrecht en het recht van verrekening van Wederpartij uitgesloten.

Artikel 22 Wijziging algemene voorwaarden
22.1 Sokjes.nl is altijd gerechtigd de algemene voorwaarden die op de Overeenkomst van toepassing zijn eenzijdig te wijzigen.
22.2 Deze wijziging treedt 1 (één) maand na bekendmaking aan Wederpartij in werking op de Overeenkomst.

En, klaar om tijd te besparen? Sokken samenstellen